آخرین جراحی ها

آخرین جراحی های زیبایی انجام شده توسط دکتر حامد عباسی

نمونه های جراحی زیبایی گوش

نمونه هایی از جراحی های زیبایی گوش

بینی های کج و غیر قرینه

آلبوم تصاویر بینی های کج و غیر قرینه:

جراحی بینی با دیگر جراحی ها

انجام جراحی زیبایی بینی همزمان با دیگر جراحی ها

عمل های ثانویه:

بیمارانی که نزد سایر همکاران جراحی زیبایی بینی انجام داده اند و از نتیجه عمل خود راضی نیستند

بینی گوشتی:

بینی های گوشتی

نمونه های جراحی بینی:

نمونه هایی از عمل زیبایی بینی: