بیمارانی که نزد سایر همکاران جراحی زیبایی بینی انجام داده اند و از نتیجه عمل خود راضی نیستند