جای بخیه و زخم (اسکار) بعد از عمل بینی

جای بخیه و زخم (اسکار) بعد از عمل بینی

جای بخیه و زخم (اسکار) بعد از عمل بینی در صورت مراقبت از بخیه های بینی تا دو ماه از بین می رود و جای نگرانی […]