از عمل بینی ام راضی نیستم

از عمل بینی ام راضی نیستم

از عمل بینی ام راضی نیستم از عمل بینی ام راضی نیستم ! جمله ای است که برخی پس از جراحی بینی می گویند و ما […]