از عمل بینی ام راضی نیستم

از عمل بینی ام راضی نیستم ! جمله ای است که برخی پس از جراحی بینی می گویند و ما میخواهیم علل آن را بررسی کنیم […]