تزریق ژل به بینی

تزریق ژل به بینی به چه دلیل انجام میگیرد در موارد خاصي كه روي بيني فرورفتگي هايي وجود دارد و ‌آن فرو رفتگي منجر به ايجاد […]