شکستگی بینی

شکستگی بینی

شکستگی بینی ، عمل دماغ شکسته شکستگی بینی به دلیل آسیب جسم سخت ایجاد می شود که ممکن است با آسیب پوست روی بینی همراه باشد […]