پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی ، انسداد حفره بینی پولیپ بینی ،رشد مخاط حفره بینی و سینوس های اطراف بینی به شکل برجستگی صورتی کم رنگ است که اغلب […]