قوز بینی

قوز بینی

قوز بینی  قوز بینی به برآمدگی روی بینی که ظاهر بینی را به خصوص در نمای نیمرخ بد می کند ، گفته می شود . تشخیص […]